2 %
قیمت اصلی ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.
4 %
قیمت اصلی ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان است.
10 %
قیمت اصلی ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان است.
13 %
قیمت اصلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان است.
8 %
قیمت اصلی ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۲۱۵,۰۰۰ تومان است.
5 %
قیمت اصلی ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان است.